Deze webshop is gesloten in verband met onderhoud

Een korte opsomming van algemene informatie. Mist u iets dan kunt u altijd een vraag stellen via de contactpagina

Wandfoto.NL is onderdeel van Foto Ko van Leeuwen.

Foto Ko van Leeuwen
Orionweg 22 (Geen bezoekadres)
1972TL IJmuiden
of via onderstaand contactformulier
KvK: 34.13.28.78
BTW: NL001203203B98


 
 

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 
 

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.

Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.

Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.


Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar of via de Contactpagina

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 
 

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Omdat de productie op uw specificatie worden gemaakt is de gebruikelijke levertijd veertien dagen. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen. Bijvoorbeeld als het basismateriaal niet voorradig is. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Voor speciale producten staat geen vaste verzendtermijn. Dit is afhankelijk van de eisen.

Verzendkosten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs. De wijze van verzenden is derhalve onze keuze.

Levering verloopt via eigen bezorging door Wandfoto.NL of door PostNL. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 
 

Betaling is momenteel alleen mogelijk via IDEAL en enkele andere methoden. Er wordt aan gewerkt om dit uit te breiden.

De prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland.

 
 

Voorwaarden met betrekking tot aankoop van foto's, boeken en/of andere fotoproducten

via Wandfoto.NL

  1. Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie d.d. 26 mei 2005
  2. Leveringsvoorwaarden webshop
  3. Garantie en Klachten
  4. Disclaimer aangaande de inhoud van deze site
Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie

d.d. 26 mei 2005 zoals van toepassing voor Foto Ko van Leeuwen en Wandfoto.NL te IJmuiden

Menu

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij:

(i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht,

(ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,

(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en

(iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale / elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005].Leveringsvoorwaarden webshop

Menu

Met betrekking tot foto's welke als maatwerk worden geleverd is de klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van formaat en uitsnede alsmede concequenties die voorvloeien uit het gebruikte materiaal. Denk hierbij aan de omslag bij canvas.

Tussen de getoonde foto en het geprinte eindresultaat kunnen kleine verschillen voorkomen.

Inclusief verzendkosten is alleen van toepassing op Nederland en niet van toepassing op boeken.

De normale levertermijn is 14 dagen vanaf het moment dat u de bestelling heeft bevestigd.

In eerste instantie richt deze website zich op de Nederlandse markt.

Particulieren mogen de foto's niet in bedrijfsmatig of georganiseerd verband gebruiken. Voor bedrijven komen andere mogelijkheden.

De foto's mogen zonder specifieke toestemming niet gebruikt worden in een context die negatief is voor Foto Ko van Leeuwen / Wanfoto.NL danwel partijen die op de foto afgebeeld staan.

Bij vrijwel elke foto is de opnamedatum te vinden in de keywords: (b.v.: 2019, 201908, 20190827). Hiermee kunt u zelf inschatten of een foto al dan niet te oud is voor uw wensen. 

Let er op dat b.v. schepen in de loop der jaren een andere functie, kleur of naam kunnen krijgen.

De websites van Foto Ko van Leeuwen en andere betrokken bedrijven zijn in principe 24 uur per dag beschikbaar. Persoonlijke en/of digitale contacten zijn alleen mogelijk binnen normale werktijden van maandag tot en met zaterdag.
Garantie & Klachten

Menu

Voor alle geleverde produkten geldt de wettelijke garanties. Dit houdt in dat de geleverde produkten moeten doen wat de consument daar in redelijkheid van mag verwachten.

Vragen en klachten kunt un indienen via de Contactpagina.

 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de websites van Foto Ko van Leeuwen inclusief deze website komen uitsluitend toe aan Foto Ko van Leeuwen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Ko van Leeuwen.

Overnemen van teksten, video en/of foto's zonder voorgaande toestemming is niet toegestaan en kan leiden tot facturatie.

 
 

leid Persoonsgegevens

Wandfoto.NL en de website wandfoto.nl zijn onderdeel van Foto Ko van Leeuwen.

Privacybeleid voor Wandfoto.NL


Over ons privacybeleid

Foto Ko van Leeuwen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wandfoto.NL. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30 november 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Sytist/PicturePro en haar partnersPersoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld.


Webhosting Wandfoto.NL

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van ReproGilde in IJmuiden. ReproGilde verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. ReproGilde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. ReproGilde is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten Wandfoto.NL

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van ReproGilde. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. uitgeverijhethogelicht.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processor Buckaroo

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Deze verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroos dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen via WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek via PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, al dan niet via ReproGilde,  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie via RompSlomp

Voor niet automatische facturatie en bijbehorende administratie maken wij gebruik van de diensten van RompSlomp. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. RompSlomp is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. RompSlomp gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.Facturatie en boekhouden via RompSlomp


Boekhouden via Administratiekantoor BOS

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor BOS. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratiekantoor BOS is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor BOS gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

Foto Ko van Leeuwen maakt geen gebruik van externe verkoopkanalen.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Foto Ko van Leeuwen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Foto Ko van Leeuwen. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Foto Ko van Leeuwen
Orionweg 22
1973 TL IJmuiden
Nederland
06-28237191
info@wandfoto.nl


Contactpersoon voor privacyzaken

Ko van Leeuwen (info@wandfoto.nl)

 
 

De op de websites van Foto Ko van Leeuwen gepresenteerde informatie is door zorgvuldig samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Als er onbedoeld toch foutieve informatie is opgenomen, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Daarnaast houdt Foto Ko van Leeuwen zich het recht voor teksten en foto's naar eigen inzicht te wijzigen.

Bepaalde verwijzingen op de websites voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

De genoemde maten zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen bij levering een kleine afwijking vertonen.

 
 

Deze pagina is nog in ontwikkeling

Ophangen dibond

Ophangen canvas

Ophangen tuinposter

Inlijsten papieren foto's


Ophangen van Dibond

Wandfoto.NL levert als optie de veel gebruikte ophangplaatjes. Dit zijn plaatjes van 10 x 10 centimer. Bijgeleverd wordt een muurbeugel met schroef en plug, stootdopjes voor aan de onderkant van het paneel en een alcoholdoekje voor het schoonmaken van het paneel.

Deze plaatjes zijn per stuk geschikt voor een paneelgewicht tot 6 kilogram. Voor panelen tot +/- 80 x 80 centimer is één plaat voldoende. Voor grotere maten/gewichten is het aan te bevelen op twee plaatjes te gebruiken. Dibond weegt per vierkante meter ongeveer 3,6 kilogram.

Het plaatje is voorzien van super sterke Acryltape. Dit is nog sterker als VHB tape. LET OP het plaatje moet 24u lang onder druk van een gewicht blijven liggen alvorens u dit ophangt. 

Bij het plakken van twee plaatjes is het belangrijk dat ze op dezelfde hoogte zitten. Hieronder wordt een mogelijke manier van werken gegeven. Deze manier kan ook voor een enkel plaatje worden toegepast.

- Leg hiervoor het paneel bijvoorbeeld op de grond tegen een rechte muur.

- Leg op het paneel tegen de muur een houten lat neer die overeenkomst met de afstand van het plaatje ten opzicht van de bovenkant. 

- Teken op de lat af waar het midden van het plaatje moet komen.

- Maak het paneel schoon met het alcoholdoekje.

- Haal de beschermlaag van het plaatje.

- Houd het plaatje schuin en ze de bovenkant tegen de lat aan.

- Druk nu het plaatje op het paneel.

- Leg iets zwaars op het plaatje (+/_ 4 kilogram) en laat dat 24 uur zo liggen.

- De stootdopjes plakt u onder aan het paneel op enige afstand van de zij- en onderkant.

- Zorg bij het boren van de gaten in de muur dat deze de juiste afstand van elkaar hebben en op gelijke hoogte zitten.

- Ze de muurbeugels vast.

- Laat de plaat voorzichtig op de muurbeugels zakken.


Ophangen van Canvas

Bij canvas wordt standaard een zaagtand beugeltje geleverd. Schroef dit in het midden van het houten frame zodat het open gedeelte naar binnen steekt. Nu kunt u het canvas op een haak hangen.


Ophangen tuinposter

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Inlijsten papieren foto's

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 
 

DIBOND

Direct geprint op een 3 millimeter sandwichplaat van twee platen aluminum met een harde schuimlaag in het midden. Geprint op een witte ondergrond waardoor de foto's er helder uit zien. Als u een andere verhouding kiest dan die van de foto dan worden de witte vlakken in het voorbeeld niet geprint.

Door direct op de plaat te printen worden kosten bespaard en is de plaat in principe geschikt voor buiten, maar een laminaat wordt in dat geval wel aangeraden.

Laminaat

Glans- of matlaminaat geeft uw foto een extra uitstraling en bescherming onder andere tegen UV-straling en langsloop beschadigingen. Voor gebruik buiten is een laminaat aan te bevelen.

Ophangsysteem

Eventueel wordt een zelfklevende plakplaat meegeleverd. Zie Wandfoto's ophangen voor uitleg.

Buiten ophangen / Schoonmaken

Kan er vuil in de schuimlaag tussen de platen aliminium komen? Nee, het vuil komt niet verder dan de buitenkant. Bij gelamineerde foto's kunt u de plaat en dus ook de rand met een sponsje met een mild schoonmaak middel schoonmaken.


 
 

CANVAS

Direct geprint op modern canvasdoek op een witte ondergrond waardoor de foto's er helder uit zien. Als u een andere verhouding kiest dan die van de foto dan worden de witte vlakken in het voorbeeld niet geprint.

Door direct op de plaat te printen worden kosten bespaard en is de plaat in principe geschikt voor buiten, maar een beschermend laminaat wordt in dat geval wel aangeraden.

De omslag

Bij een canvasdoek wordt altijd aan de buitenzijdes het doek om het houten frame gespannen. Dit betekent dat een deel van de foto om de rand zit. Afhankelijk van het formaat van het frame is dat een bepaald percentage zoals hieronder aangegeven per zijde. Het totale beeldverlies is dus twee maal het percentage. De percentages zijn bij benadering.

Lengte Frame 2cm Frame 4cm
30 10,00% 16,67%
45 6,67% 11,11%
60 5,00% 8,33%
75 4,00% 6,67%
90 3,33% 5,56%
105 2,86% 4,76%
120 2,50% 4,17%
135 2,22% 3,70%
150 2,00% 3,33%

Canvas voor buiten

Indien u kiest voor de optie Buitencanvas zal de foto geprint worden op een banner materiaal. Buiten ophangen is dan geen probleem, maar het frame is van onbewerkt hout en moet niet te nat worden. Schoonmaken kan met een doekje met een mild schoonmaakmiddel.

Ophangsysteem

Standaard wordt een zaagtandoogje meegeleverd. Dit kunt u op de achterkant van het frame bevestigen en het canvas vervolgens op een schroef of haak te hangen.

 
 

Papier

Direct geprint op 300 grams papier met een zijdeglans uitstraling.


Inlijsten

Voor ht inlijsten, wel of niet met passe partout, zijn er zoveel mogelijkheden dat we dat niet aan kunnen bieden.


 
 

Dit formulier hoort bij De bouw van Zeesluis IJmuiden

Op dit moment kunt u aangeven of u belangstelling hebt voor dit boek. De verschijningsdatum is begin 2022. 

Het aantal pagina's wordt +/- 200 en het aantal foto's zal rond de 250 liggen. De prijs wordt 34,95 Euro incl. BTW en excl. Verzendkosten. Bij voorinschrijving wordt een nog nader te noemen introductiekorting gegeven. Deze voorinschrijving start op en later moment.

[FORM]

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor bovengenoemd doel en niet aan derden verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens vinden plaats conform het Beleid Persoonsgegevens van Foto Ko van Leeuwen / Wandfoto.NL.*) Wandfoto.NL is de website van Foto Ko van Leeuwen met een keur aan fotoprints voor aan de wand.

 
 

Wat zoek je?

Je zoekt beeld, maar dat doe je via zoekwoorden. Probeer daarom vooraf te bepalen wat van belang is zodat er gericht kan worden gezocht.

Er wordt niet alleen foto's getoond met het opgegeven zoekwoord, maar ook met zoekwoorden waar het gekozen zoekwoord deel van uitmaakt:

Zoeken op blauw geeft ook alle foto's met de zoekterm blauwe lucht.


Zoeken op locatie

De beeldbank is georganiseerd met zoekwoorden. Elke foto heeft een aantal van deze woorden. In verband met de technische verwerking zijn deze woorden zonder hoofdletters en leestekens (met uitzondering van het koppelstreepje en enkele andere tekens).

Lokalisatie vindt plaats middels een reeks van zoekwoorden zodat op elk niveau gezocht kan worden:

europa - nederland - noord-holland (provincie) - kennemerland - ijmond - velsen (gemeente) - ijmuiden (paats)

Idem met andere onderwerpen:

scheepvaart - schepen - sleepboten - sleepboot arion


Zoeken op verhouding en liggend of staand

Alle foto's hebben een zoekwoord wat verwijst naar de verhouding en orientatie:

Vierkant: 1x1

Rechthoek liggend: 4x3, 3x2, 3x1, 2x1, etc

Rechthoek staand: 3x4, 2x3, 1x2, etc

Liggende foto: liggendefoto

Staande foto: staandefoto

Vierkante foto: vierkantefoto

Vaak is de verhouding exact, maar en kunnen kleine afwijkingen voorkomen, vooral bij de meer exotische maten.

In de rubriek Soort Foto kan ook gezocht worden op orientatie en verhouding.


Nauwkeuring zoeken met meerdere zoekwoorden

Door twee zoekworden op te geven worden alleen de foto's getoond waar beide zoekwoorden in voorkomen:

strand ijmuiden reddingsbrigade laat alleen foto's van de Ijmuider Reddingsbrigade zien voor zover deze op het strand zijn genomen.


Zoeken op kleur

Een beperkt aantal foto's zijn al voorzien van kleur-keywords. Dat is hetzij de kleur dominant is of omdat de kleur een groot opperlvak beslaat.


Afkortingen

Voor een beperkt aantal onderwerpen zijn er afkortingen opgenomen in de keywords (geen complete lijst):

ijrb - IJmuider Reddingsbrigade

ijraz - IJmuiden, Rauw aan Zee

waz - Wijk aan Zee

fct - Felison Cruise Terminal

knrm - Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij

khv - Kusthulpverleningsvoertuig

pta - Port Towage Amsterdam

nld, gbr, xsc - Landcodes van Nederland, Groot Brittanië en Schotland

Van eenheden van hulpdiensten zijn vaak de roepnummers beschikbaar met verbindingsstrteepje: 12-156 en 12-2540. Idem voor locaties bij Tata-Steel.

Van vissersschepen zijn de visserijnummers beschikbaar: ijm-31 (ijmuiden altijd met ij en niet met y en altijd met verbindingsstreepje).
 
 

Die schuine lijnen zijn een bescherming tegen het illegaal overnemen van foto's. In plaats van een groot copyright-teken of een se3rie van logo's is gekozen voor deze lijnen omdat deze het beeld goed in stand houden.

Uiteraard zitten deze lijnen niet op de bestelde produkten. Ze zitten wel op de bestelbevestiging.

 
 

Een aantal foto's hebben betrekking op vrijwilligersorganisaties. Foto Ko van Leeuwen heeft in het verleden veel van deze organisaties ondersteund middels foto's of geld. Ook met wandfoto's is dat de bedoeling. Zonder excacte bedragen en/of percentages te noemen zal er aan vrijwilligersorganisaties gedacht worden aan de hand van verkopen.

 
 

Waar mogelijk werkt Foto Ko van Leeuwen samen met lokale bedrijven. Zo worden de prints inclusief verzending verzorgt door ReproGilde in IJmuiden.

 
 
Laad meer pagina's
Laad meer pagina's

Inscrhijven maillist  / Sign up for email promotions.

Uw gegevens m.b.t. de maillist worden niet gedeeld met anderen / Your information is safe with us and won't be shared.

Dank u voor het inschrijven / Thank you for signing up!

 

Door op Accepteren tr klikken gaat u akkoord met het Beleid persoonsgegevens & Cookies. Tevens gaat u dan akkoord dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen ter verbetering van het soepel werken van deze website.

    Accepteren   | Beleid persoonsgegevens & Cookies
Loading More Photos
Ga naar de bovenkant
Close Window
Loading
Sluiten