Deze webshop is gesloten in verband met onderhoud

Een korte opsomming van algemene informatie. Mist u iets dan kunt u altijd een vraag stellen via de contactpagina

Dit formulier hoort bij De bouw van Zeesluis IJmuiden in 250 foto's

Op dit moment kunt u aangeven of u belangstelling hebt voor dit boek. De verschijningsdatum is begin 2022. 

Het aantal pagina's wordt +/- 200 en het aantal foto's zal rond de 250 liggen. De prijs wordt 34,95 Euro incl. BTW en excl. Verzendkosten. Bij voorinschrijving wordt een nog nader te noemen introductiekorting gegeven. Deze voorinschrijving start op en later moment.

[FORM]

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor bovengenoemd doel en niet aan derden verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens vinden plaats conform het Beleid Persoonsgegevens van Foto Ko van Leeuwen / Wandfoto.NL.*) Wandfoto.NL is de website van Foto Ko van Leeuwen mt een keur aan fotoprints voor aan de wand.

 
 

Voorwaarden met betrekking tot aankoop van foto's, boeken en/of andere fotoproducten

via Wandfoto.NL / UitgeverijHetHogeLicht.NL

 1. Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie d.d. 26 mei 2005
 2. Leveringsvoorwaarden webshop
 3. Retourneren / Herroepingrecht voor particulieren
 4. Garantie en Klachten
 5. Disclaimer aangaande de inhoud van deze site
Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie

d.d. 26 mei 2005 zoals van toepassing voor Foto Ko van Leeuwen en Wandfoto.NL te IJmuiden

Menu

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij:

(i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht,

(ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,

(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en

(iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale / elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005].Leveringsvoorwaarden webshop

Menu

Met betrekking tot foto's welke als maatwerk worden geleverd is de klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van formaat en uitsnede alsmede concequenties die voorvloeien uit het gebruikte materiaal. Denk hierbij aan de omslag bij canvas.

Tussen de getoonde foto en het geprinte eindresultaat kunnen kleine verschillen voorkomen.

Inclusief verzendkosten is alleen van toepassing op Nederland en niet van toepassing op boeken.

De normale levertermijn is 14 dagen vanaf het moment dat u de bestelling heeft bevestigd.

In eerste instantie richt deze website zich op de Nederlandse markt.

Particulieren mogen de foto's niet in bedrijfsmatig of georganiseerd verband gebruiken. Voor bedrijven komen andere mogelijkheden.

De foto's mogen zonder specifieke toestemming niet gebruikt worden in een context die negatief is voor Foto Ko van Leeuwen / Wanfoto.NL danwel partijen die op de foto afgebeeld staan.

Bij vrijwel elke foto is de opnamedatum te vinden in de keywords: (b.v.: 2019, 201908, 20190827). Hiermee kunt u zelf inschatten of een foto al dan niet te oud is voor uw wensen. 

Let er op dat b.v. schepen in de loop der jaren een andere functie, kleur of naam kunnen krijgen.

De websites van Foto Ko van Leeuwen en andere betrokken bedrijven zijn in principe 24 uur per dag beschikbaar. Persoonlijke en/of digitale contacten zijn alleen mogelijk binnen normale werktijden van maandag tot en met zaterdag.Retourneren / Herroepingsrecht particulieren

Menu

Bestellen maatwerk foto's:

De op deze website aangeboden foto's worden speciaal voor u vervaardigd . Hierdoor is de bedenktijd en retourneren zoals genoemd in het Burgelijk Wetboek, artikel 230o, niet van toepassing. Dit wordt omschreven in artikel 230p.

Bovenstaande is niet van toepassing op boeken en andere artikelen die kant en klaar worden aangeboden.

Bestellen boeken of kant en klare producten zoals reeds gedrukte foto's:

Op boeken en andere kant en klare producten zolas gedrukte foto's is het herroepingsrecht van toepassing.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kan dat via de Contactpagina.


Garantie & Klachten

Menu

Voor alle geleverde produkten geldt de wettelijke garanties. Dit houdt in dat de geleverde produkten moeten doen wat de consument daar in redelijkheid van mag verwachten.

Vragen en klachten kunt un indienen via de Contactpagina.Disclaimer

Menu

De op de websites van Foto Ko van Leeuwen gepresenteerde informatie is door zorgvuldig samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Als er onbedoeld toch foutieve informatie is opgenomen, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Daarnaast houdt Foto Ko van Leeuwen zich het recht voor teksten en fotoës naar eigen inzicht te wijzigen.

Bepaalde verwijzingen op de websites voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.


Copyright

Menu

Alle intellectuele eigendomsrechten op de websites komen uitsluitend toe aan Foto Ko van Leeuwen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Ko van Leeuwen.

Overnemen van teksten, video en/of fotoës zonder voorgaande toestemming is niet toegestaan en kan leiden tot facturatie.

 
 

Beleid Persoonsgegevens Foto Ko van Leeuwen

Van toepassing op het handelen van Foto Ko van Leeuwen en de websites kovanleeuwen.nl, fotokvl.nl, incidentnet.nl, ijmondpano.nl, wandfoto.nl, uitgeverijhethogelicht.nl e.a.Versie: 1.1

Auteur: Ko van Leeuwen

Datum: 29 oktober 20211: Definities

1.1: Algemeen

Algemene persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die niet onder bijzondere persoonsgegevens vallen.

AVG

De Europeese Algemene Verordering Gegevensbescherming zoals gelding per 25 mei 2018

Uitvoeringswet AVG
De Nederlandse wet die als aanvulling dient op de AVG en nadere regels stelt specifiek van teoapssing op Nederland.

Betrokkene

De persoon om wiens gegevens het gaat. Dit kan alleen een levende individu zijn. Organisaties, goederen en dieren vallen hier niet onder.

Bijzondere persoonsgegevens

Dit zijn ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid, sexueel leven en of strafrechtelijke veroordelingen.

Foto’s

Het beeldmateriaal dat eindproduct is van Foto Ko van Leeuwen.

Persoonsgegevens

Alle gegevens waarbij een persoon kan worden geïndificeerd.

Verantwoordelijke

Degene die de verantwoordelijkheid heeft voor de verwerking, ook als deze het niet zelf doet.

Verwerker

Degene die de verwerking daadwerkelijk doet, maar niet verantwoordelijke is.

Verwerking

Alle handelingen zoals opvragen, gebruiken, verzamelen, opslaan, combineren, wijzigen, doorsturen afschermen en wissen.

Video

Waar gesproken wordt over foto’s kan ook video worden gelezen.


1.2: Wettelijke grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Per onderdeel wordt in dit document de juiste grondslag benoemd.

De zes wettelijke grondslagen zijn:

1: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

2: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

4: Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

5: Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

6: Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 


2: Algemeen

2.1: Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Foto Ko van Leeuwen. Hieronder vallen interne verwerkingen en de websites kovanleeuwen.nl (fotokvl.nl/incidentnet.nl), wandfoto.nl, ijmondpano.nl en eventueel later te creeëren websites en produkten.

Persoonsgegevens hebben enkel betrekking op natuurlijke personen. Rechtspersonen, persoonlijke eigendommen, merken, registratiecodes en dieren vallen hier buiten.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Foto Ko van Leeuwen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

De AVG heeft overigens betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en niet op de privacy in het algemeen.

Foto Ko van Leeuwen zal het beleid met betrekking tot persoonsgegevens van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Waar gesproken wordt over foto’s kan ook video gelezen worden.

De AVG heeft geen terugwerkende kracht.


2.2: Verantwoordelijke en Verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking van bedrijfsmatige persoonsgegevens is:

Ko van Leeuwen

Foto Ko van Leeuwen

Orionweg 22 (Geen bezoekadres)

1973 TL Ijmuiden

http://www.kovanleeuwen.nl/

info@kovanleeuwen.nl

KvK: 34.13.28.78

Ko van Leeuwen is de functionaris gegvensbescherming. Verwerkers zijn de boekhouder, de eigenaar van factuur-website, hostingprovider, backup-provider en anderen.


2.3: Foto’s en andere non-bedrijfsgegevens

Bij het gebruik van niet-bedrijfsgegevens (foto’s en video’s als product van Foto Ko van Leeuwen) zal de rol van verantwoordelijke en verwerker afhankelijk zijn van de afgesproken manier van werken. Dit zal per opdracht worden afgesproken.

Foto Ko van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

– Persoonsgegevens voor bedrijfsmatig gebruik, website en webshop

– Persoonsgegevens/foto’s binnen bedrijfopdrachten

– Persoonsgegevens binnen een jourmalistieke context

– Persoonsgegevens binnen evenementfotografie

– Persoonsgegevens binnen vrije fotografie

Persoonsgegevens voor bedrijfsmatig gebruik, website en webshop

Binnen Foto Ko van Leeuwen worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard voor bedrijfsmatig gebruik: Administratief en en op website en webshop:2.4: Algemene persoonsgegevens (grondslag 2: Overeenkomst)

– Voornaam

Voor het aanspreken

– Achternaam

Voor het aanspreken

– Geslacht

Voor in correspondentie als Dhr. of Mw.

– Email

Voor communicatie

– Telefoonnummer

Voor communicatie

– Doel

De reden waarom de persoonsgegevens worden opgeslagen (dit is meestal te herleiden uit email en/of facturen)2.5: Adresgegevens (grondslag 2: Overeenkomst)

– Straat, huisnummer, postcode, plaats

Voor correspondentie en/of bezoek/afleveren

– Organisatie

Waar men aan verbonden is

– Functie

Functie binnen de organisatie2.6: Financiële gegevens (grondslag 3: Wettelijke verplichting)

– Bankrekeningnummer

Ivm facturering en verplichtingen belastingdienst

– Klantnummer

Ivm facturering en verplichtingen belastingdienst

– Factuurnummer

Ivm facturering en verplichtingen belastingdienst2.7: Bijzondere persoonsgegevens (grondslag 1: Toestemming)

– Pasfoto of profielfoto

Voorzover verstrekt door de persoon of aanwezig in social media profielen

(Dit betreft niet foto’s welke product zijn van Foto Ko van Leeuwen. Deze worden in een apart hoofdstuk besproken)


2.8: Externe email (grondslag 6: Gerechtvaardigd belang)

In principe wordt alle email ingelezen op lokale systemen. Echter, voor de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat recente email ook via webmail is te raadplegen. Deze webmail wordt eens in de +/- 6 weken verwijderd.


2.9: Gebruik van cookies op website (grondslag 6: Gerechtvaardigd belang)

Foto Ko van Leeuwen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


2.10: Verwerkingsgrond

Foto Ko van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens voor bedrijfsmatig gebruik uitsluitend indien:

a) De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Foto Ko van Leeuwen met betrokkene heeft gesloten

c) Foto Ko van Leeuwen een wettelijke verplichting dient na te komen

d) een gerechtvaardigd belang van Foto Ko van Leeuwen, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Foto Ko van Leeuwen aan betrokkenen alsmede het onderhouden van bestaande contacten van vóór 25 mei 2018.

e) op basis van journalistieke grondslag


2.11: Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

– facturatie

– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

– informatie over wijzigen producten en diensten

– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

– telefonisch contact, e-mailcontact

– uitvoering wettelijke verplichtingen


2.12: Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Ko van Leeuwen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In geval Foto Ko van Leeuwen verwerkingsverantwoordelijke is zoals omschreven in de AVG, zal uitbesteding alleen worden gedaan aan organisaties met wie een verwerkersovereenkomst is aangegaan waaruit blijkt dat ze werken volgens de AVG. Dit om te zorgen dat deze organisaties eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren. Foto Ko van Leeuwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In geval Foto Ko van Leeuwen verwerker is zoals omschreven in de AVG zal de verwerkingsverantwoordelijke een verklaring worden gegeven waarin Foto Ko van Leeuwen aangeeft te werken volgens de regels van de AVG.


2.13: Bewaarduur van persoonsgegevens

Foto Ko van Leeuwen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag:

wettelijke bewaartermijnen

– Marketingdoeleinden:

5 jaar

– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame:

5 jaar

– Informeren over wijzigingen van diensten:

5 jaar

– Geleverde producten:

Geen termijn aangezien producten (foto’s) lang mee gaan

– Journalistieke en/of Artistieke producten:

Geen termijn aangezien eer voor journalistieke producten een uitzondering van toepassing is (artikel 43 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de websites (later) van Foto Ko van Leeuwen of door middel van telefoon of e-mail. Foto Ko van Leeuwen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


2.14: Geautomatiseerde verwerkingen

Bij Foto Ko van Leeuwen is geen sprake van automatische verwerking van persoonsgegevens. Binnen de fotodatabase wordt in beperkte mate personen aan foto’s gekoppeld.


2.15: Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Foto Ko van Leeuwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Foto Ko van Leeuwen.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Foto Ko van Leeuwen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Foto Ko van Leeuwen meldt, indien er sprake is van een risico voor de persoonsgegevens, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Foto Ko van Leeuwen onverwijld contact op met deze betrokkenen.


2.16: Leeg


2.17: Inzagerecht / Gegevenswissing / Gegevenswijziging

Een betrokkene kan verzoeken om gegevens in te zien binnen een maand. Een betrokkene kan ook verzoeken om gegevens te verwijderen binnen een maand. Foto Ko van Leeuwen moet hier aan tegemoed komen als een van de in Artikel 17 AVG genoemde voorwaarden van toepassing zijn. Dit kan via de Contactpagina

Gegevenswissing en Gegevenswijziging kan door Foto Ko van Leeuwen geweigerd worden als er sprake is van journalistieke belangen (Artikel 17, lid 3.a AVG), archiveringsbelangen (Artikel 17, lid 3.d AVG), danwel rechtsvordering (Artikel 17, lid 3.e AVG).


2.18: Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Foto Ko van Leeuwen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door betrokkene ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.


2.19: Leeg


2.19: Gebruikte software

Binnen Foto Ko van Leeuwen zijn er de volgende programma’s welke persoonsgegevens vastleggen:

– Email, op PC en online

– Adresboek software

– Fotobewerkingssoftware

– Videobewerkingssoftware

– Content Management Software (website)

– Webshop/Beeldbank software

Alle software wordt gebruikt op omgevingen met passende beveiliging.

Alle persoonsgegevens worden handmatig aangebracht. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische generatie.


2.21: Gebruikte Hardware / Omgevingen

– Desktop PC

– Laptop

– Mobiele Telefoon

– Tablet

– Website

Al deze omgevingen hebben een passende beveiliging.


3: Klachten

Klachten m.b.t. dez privacyregels kunen worden ingediend via de Contactpagina. Hier dient men wel voldoende waarborg te leveren dat men is wie men zegt te zijn.

Ook kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


4: Herkenbaar op de foto (op basis van wetgeving)

(grondslag 6: Gerechtvaardigd belang)

4.a: Overweging 51 AVG stelt: De verwerking van foto's mag niet systematisch worden beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

4.b: Bovenstaande houdt in dat een portretfoto c.q. een foto waar betrokkene herkenbaar op staat niet automatisch een bijzonder persoonsgegeven is. Er hoeft door Foto Ko van Leeuwen daarom niet om toestemming te worden gevraagd zolang de foto’s worden gemaakt in of vanuit de openbare ruimte en/of openbare gelegenheid c.q. een omgeving van een opdrachtgever. 

4.c: Indien Foto Ko van Leeuwen een onevenredige inspanning moet verrichten om er achter te komen wie de mensen op een foto zijn de portretten geen persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij straat- of evenementenfotografie, maar ook bij bedrijfsopdrachten.

4.d: Binnen Foto Ko van Leeuwen wordt geen software gebruikt om (bijzondere) persoonsgegevens te verrijken en/of te herkennen.

4.e. In beperkte mate wordt bij foto’s namen en/of functie van personen vastgelegd. Dit alleen als hier noodzaak toe is, een logisch gevolg van het onderwerp (Directeur Frans verwelkomt zijn gasten) of als dit onderdeel van de opdracht is.

4.f: Er kan wel sprake zijn van portretrechten. Deze worden geregeld in de Nederlandse Auteurswet, Artikelen 19 t/m 21. Foto Ko van Leeuwen volgt deze artikelen.


5: Herkenbaar op de foto (bedrijfsopdrachten)

(grondslag 6: Gerechtvaardigd belang)

Artiel 4 is volledig van toepassing met als aanvulling:

Foto Ko van Leeuwen hoeft geen toestemming te vragen voor zover een van de volgende punten van toepassing is:

- De persoon is niet het hoofdonderwerp is van de foto

- De persoon poseert vrijwillig voor de foto

- De foto een gerechtvaardigd belang vertegenwoordigd voor de opdrachtgever c.q. Foto Ko van Leeuwen


6: Herkenbaar op de foto (Journalistiek/Artistiek)

(grondslag 6: Gerechtvaardigd belang c.q. AVG niet van toepassing)

Overweging 153 AVG stelt:

Voor de verwerking van persoonsgegevens enkel voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke en literaire uitdrukkingsvormen moeten afwijkingen van of uitzonderingen op een aantal bepalingen van deze verordening worden ingesteld, teneinde indien nodig het recht op bescherming van persoonsgegevens te verzoenen met het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie, zoals dat in artikel 11 van het Handvest is vastgelegd.

En:

Gelet op het belang van het recht van vrijheid van meningsuiting in elke democratische samenleving, dienen begrippen die betrekking hebben op die vrijheid, zoals journalistiek, ruim te worden uitgelegd.

En:

Artikel 43 van de Uitvoeringswet Algemerne verordening gegevensbescherming: Uitzonderingen inzake journalistieke doeleinden of academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen

 • 1 Deze wet, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4 en 5, eerste en tweede lid, is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van uitsluitend academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

 • 2 De navolgende hoofdstukken en artikelen van de verordening zijn niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen:
  • a. artikel 7, derde lid, en artikel 11, tweede lid:
  • b. hoofdstuk III;
  • c. hoofdstuk IV, met uitzondering van de artikelen 24, 25, 28, 29 en 32;
  • d. hoofdstuk V;
  • e. hoofdstuk VI; en
  • f. hoofdstuk VII.

 • 3 De artikelen 9 en 10 van de verordening zijn niet van toepassing voor zover de verwerking van de in die artikelen bedoelde gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel of de academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvorm.

Meer nog dan in het verleden zal Foto Ko van Leeuwen foto’s alleen voor journalistieke doeleinden gebruikt worden. Foto’s waar geen personen op zichtbaar zijn kunnen wel op andere manieren gebruikt worden.

In beperkte mate wordt bij foto’s namen en/of functie van personen vastgelegd. Dit alleen als hier noodzaak toe is of een logisch gevolg van het onderwerp (Directeur Frans heet iedereen welkom).

Artikel 17 lid 3.a van de AVG stelt verder dat het recht op gegevenswissing niet van toepassing op het uitoefenen van het recht op de vrijheid van meningsuiting en informatie.


7: Herkenbaar op de foto (Evenementenfotografie)

Dit onderdeel wordt nader ingevuld.


8: Herkenbaar op de foto (Fotoverkoop)

(grondslag 6: Gerechtvaardigd belang)

Fotoverkoop is over het algemeen onderdeel van de artistiek vrijheid van de fotograaf.

Artiel 4 is volledig van toepassing met als aanvulling:

Foto Ko van Leeuwen hoeft geen toestemming te vragen voor zover een van de volgende punten van toepassing is:

- De persoon is niet het hoofdonderwerp is van de foto

- De persoon poseert vrijwillig voor de foto

- De foto een gerechtvaardigd belang vertegenwoordigd voor Foto Ko van Leeuwen


9: Herkenbaar op de foto (Reclamefotografie)

(grondslag 0: Geen)

Bij reclamefotografie moet in overleg met de opdrchtgever een contract worden opgesteld voor alle herkeenbaar gefotografeerde personen.


10: Datalek

In geval van een datalek zal Foto Ko van Leeuwen direct maatregelen nemen en zullen zullen, afhankelijk van de situatie verantwoordelijken en/of betrokkenen worden ingelicht. Gaat het om een digitaal lek dan zal de internetverbinding worden losgekoppeld. Tegelijkertijd zal worden onderzocht wat voor soort lek het is en hoe dit verholpen kan worden. Verhelpen van het lek zal de grootste prioriteit krijgen.

Om succesvolle fysieke diefstal te beperken wordt alle apparatuur voorzien van wachtwoorden en andere beschermende maatregelen. Het voor handen hebben van floppydrives en DVD-writers wordt uitgefaseerd.

In alle gevallen zal een datalek de grootste prioriteit krijgen.


11: Wijzigingen

Foto Ko van Leeuwen behoud zich het recht voor om dit Beleid Persoonsgegevens eenzijdig te wijzigen waarbij de betrokkenen op de hoogte worden gesteld. Particulieren hebben het rechtom op basis van wijzigingen hun overeenkomst op te zeggen.


12: Appendix A

12.1: Verantwoordelijke / Verwerkers verklaring

(Deze verklaring zal onderdeel worden van het standaard opdrachtformulier)

Deze verklaring heeft betrekking op de overeenkomst die Foto Ko van Leeuwen en XXXX hebben gesloten aangaande:

……………………………………………………………………..

In de periode ……………………………..

Foto Ko van Leeuwen verklaart persoonsgegevens te verwerken volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming zoals geldig per 25 mei 2018. Alle bedrijfsprocessen zijn daarop ingericht.

Van leveranciers van diensten heeft Foto Ko van Leeuwen AVG-verklaringen liggen. Websites, webshops en online beeldbanken zijn ingericht volgens de SSL-standaarden.

XXXX is verantwoordelijke in het kader van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze vallen binnen de opdracht. Foto Ko van Leeuwen is daarbij de verwerker.

Foto Ko van Leeuwen is de verantwoordelijke in het kader van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze vallen binnen de opdracht. XXXX is daarbij de verwerker. 
 

Wandfoto.NL en UitgeverijHetHogeLicht.NL
zijn onderdeel van Foto Ko van Leeuwen.

Foto Ko van Leeuwen
Orionweg 22 (Geen bezoekadres)
1972TL IJmuiden
info@wandfoto.nl
KvK: 34.13.28.78
BTW: NL001203203B98

 
 

Wat zoek je?

Je zoekt beeld, maar dat doe je via zoekwoorden. Probeer daarom vooraf te bepalen wat van belang is zodat er gericht kan worden gezocht.

Er wordt niet alleen foto's getoond met het opgegeven zoekwoord, maar ook met zoekwoorden waar het gekozen zoekwoord deel van uitmaakt:

Zoeken op blauw geeft ook alle foto's met de zoekterm blauwe lucht.


Zoeken op locatie

De beeldbank is georganiseerd met zoekwoorden. Elke foto heeft een aantal van deze woorden. In verband met de technische verwerking zijn deze woorden zonder hoofdletters en leestekens (met uitzondering van het koppelstreepje en enkele andere tekens).

Lokalisatie vindt plaats middels een reeks van zoekwoorden zodat op elk niveau gezocht kan worden:

europa - nederland - noord-holland (provincie) - kennemerland - ijmond - velsen (gemeente) - ijmuiden (paats)

Idem met andere onderwerpen:

scheepvaart - schepen - sleepboten - sleepboot arion


Zoeken op verhouding en liggend of staand

Alle foto's hebben een zoekwoord wat verwijst naar de verhouding en orientatie:

Vierkant: 1x1

Rechthoek liggend: 4x3, 3x2, 3x1, 2x1, etc

Rechthoek staand: 3x4, 2x3, 1x2, etc

Liggende foto: liggendefoto

Staande foto: staandefoto

Vierkante foto: vierkantefoto

Vaak is de verhouding exact, maar en kunnen kleine afwijkingen voorkomen, vooral bij de meer exotische maten.

In de rubriek Soort Foto kan ook gezocht worden op orientatie en verhouding.


Nauwkeuring zoeken met meerdere zoekwoorden

Door twee zoekworden op te geven worden alleen de foto's getoond waar beide zoekwoorden in voorkomen:

strand ijmuiden reddingsbrigade laat alleen foto's van de Ijmuider Reddingsbrigade zien voor zover deze op het strand zijn genomen.


Zoeken op kleur

Een beperkt aantal foto's zijn al voorzien van kleur-keywords. Dat is hetzij de kleur dominant is of omdat de kleur een groot opperlvak beslaat.


Afkortingen

Voor een beperkt aantal onderwerpen zijn er afkortingen opgenomen in de keywords (geen complete lijst):

ijrb - IJmuider Reddingsbrigade

ijraz - IJmuiden, Rauw aan Zee

waz - Wijk aan Zee

fct - Felison Cruise Terminal

knrm - Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij

khv - Kusthulpverleningsvoertuig

pta - Port Towage Amsterdam

nld, gbr, xsc - Landcodes van Nederland, Groot Brittanië en Schotland

Van eenheden van hulpdiensten zijn vaak de roepnummers beschikbaar met verbindingsstrteepje: 12-156 en 12-2540. Idem voor locaties bij Tata-Steel.

Van vissersschepen zijn de visserijnummers beschikbaar: ijm-31 (ijmuiden altijd met ij en niet met y en altijd met verbindingsstreepje).
 
 

Die schuine lijnen zijn een bescherming tegen het illegaal overnemen van foto's. In plaats van een groot copyright-teken of een se3rie van logo's is gekozen voor deze lijnen omdat deze het beeld goed in stand houden.

Uiteraard zitten deze lijnen niet op de bestelde produkten. Ze zitten wel op de bestelbevestiging.

 
 

De prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland. 

De prijzen voor bedrijfsaccounts zijn exclusief BTW maar inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Zolangs de opstartfase loopt zullen wij ons richten op de Nederlandse markt.

Betaling is momenteel alleen mogelijk via IDEAL.

 
 

Verzendkosten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs. De wijze van verzenden is derhalve onze keuze.

Voor fysieke reguliere producten geldt een gebruikelijke verzendtermijn van 10 werkdagen. Incidenteel kan een langere termijn voorkomen. Voor speciale producten staat geen vaste verzendtermijn. Dit is afhankelijk van de eisen.

 
 

Een aantal foto's hebben betrekking op vrijwilligersorganisaties. Foto Ko van Leeuwen heeft in het verleden veel van deze organisaties ondersteund middels foto's of geld. Ook met wandfoto's is dat de bedoeling. Zonder excacte bedragen en/of percentages te noemen zal er aan vrijwilligersorganisaties gedacht worden aan de hand van verkopen.

 
 

Waar mogelijk werkt Foto Ko van Leeuwen samen met lokale bedrijven. Zo worden de prints inclusief verzending verzorgt door ReproGilde in IJmuiden.

 
 

Hi all, this webshop is just starting. Based in The Netherlands it will first focus on the Dutch people. At this moment allmost everything will be in Dutch, including keywords en captions. Only a few photo's has English captions. Later on we hope to make this webshop more international.

How to deal with international shipping is at this moment still unknown.

Links (not yet):

<Photo's with English caption>

<Photo's taken in the United Kingdom>

<Photo's based on location>


 
 
Laad meer pagina's
Laad meer pagina's

Inscrhijven maillist  / Sign up for email promotions.

Uw gegevens m.b.t. de maillist worden niet gedeeld met anderen / Your information is safe with us and won't be shared.

Dank u voor het inschrijven / Thank you for signing up!

 

Door op Accepteren tr klikken gaat u akkoord met het Beleid persoonsgegevens & Cookies. Tevens gaat u dan akkoord dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen ter verbetering van het soepel werken van deze website.

    Accepteren   | Beleid persoonsgegevens & Cookies
Loading More Photos
Scroll To Top
Close Window
Loading
Sluiten